Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 – obecne założenia

img

31 sierpnia 2022 roku, Komisja Europejska zatwierdziła przygotowany przez Polskę Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (PS WPR 2023-2027).

Dokument ten opracowano na podstawie analizy potrzeb polskiego rolnictwa, wykorzystując możliwości, jakie oferuje zreformowana Wspólna Polityka Rolna (WPR). Takie podejście daje szansę, także w kolejnych latach na skuteczne, trwałe wzmacnianie konkurencyjności i rozwój polskiego rolnictwa oraz rozwój obszarów wiejskich z uwzględnieniem aspektów przejścia do zielonej i cyfrowej gospodarki.

Wsparcie zaproponowane w PS WPR 2023-2027 realizowane będzie ze środków pochodzących z UE, na które składa się wsparcie w kwocie 17,3 mld euro w ramach I filaru WPR i 4,7 mld euro w ramach II filaru WPR.

W przypadku II filara WPR oprócz środków UE przewiduje się także współfinansowanie krajowe w wysokości ponad 3,2 mld euro, co daje łącznie ponad 7,9 mld euro środków publicznych na wsparcie związane z rozwojem obszarów wiejskich.

Dodatkowo, w I filarze WPR, realizowane będzie Przejściowe Wsparcie Krajowe finansowane w całości z budżetu krajowego.

W dniu 3 października na stronach rządowych opublikowano skróconą wersję Planu Strategicznego przygotowaną na podstawie pełnej wersji Planu zatwierdzonej 31 sierpnia 2022 roku przez Komisję Europejską.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem i prezentacją:

Materiały


Plan​_Strategiczny​_dla​_WPR​_2023-2027​_wersja​_skrócona.pdf 15.58MB 
Prezentacja​_PS​_WPR.pdf 5.30MB

Rekomendujemy

Baza Wiedzy