Konkurs dla mieszkańców na imprezach lokalnych

img

W trakcie imprez lokalnych, zapraszamy mieszkańców obszarów wiejskich do udziału w konkursie MAPA BOGACTWA BIORÓŻNORODNOŚCI WSI. Informacje o imprezach publikowane są w aktualnościach. Czekają super nagrody!


bogactwo_wsi_e2222fc670jpg


REGULAMIN KONKURSU
Mapa bogactwa bioróżnorodności wsi


1. Organizatorem konkursu jest Fundacja Ziemia i Ludzie, z siedzibą na ul. Napoleona Bonaparte 47B, 04-965 Warszawa. Fundatorem nagród w konkursie jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
2. Celem konkursu jest edukacja na temat konieczności ochrony różnorodności biologicznej obszarów wiejskich.
3. Konkurs ogłaszany jest w dniu trwania imprezy lokalnej, na której wystawione jest Stoisko Edukacyjne projektu Bioróżnorodność Bogactwo Wsi. Czas trwania konkursu, termin przyjmowania zgłoszeń i ogłoszenia laureatów podawany jest przez Organizatora w dniu imprezy.
4. W konkursie mogą brać udział osoby dorosłe i dzieci. W konkursie można wziąć udział tylko osobiście. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora.
5. Uczestnik konkursu wskazuje na mapie wystawionej na Stoisku Edukacyjnym Punkt, który oznaczony zostaje kolejnym numerem. Uczestnik wypełnia zgłoszenie, na którym opisuje: walory przyrodnicze wskazanego Punktu, które wiążą się z utrzymaniem bioróżnorodności terenów rolniczych lub występujące w Punkcie zagrożenia dla utrzymania bioróżnorodności terenów rolniczych. Poprawnie wypełnione zgłoszenie musi zawierać imię i nazwisko Uczestnika, adres e-mail Uczestnika, numer tożsamy z numerem Punktu na mapie oraz opis Punktu.
6. W konkursie nagrodzonych zostanie 3 najaktywniejszych uczestników. Jeden uczestnik może wygrać jedną nagrodę. Wyboru dokonują pracowni Organizatora. Kryteriami wyboru będą:
• ilość zgłoszeń,
• merytoryka zgłoszeń,
• bogactwo/złożoność opisu.
Nagrodami w konkursie dla Uczestników są: za zajęcie 1 miejsca jest nagroda rzeczowa – tablet, za zajęcie 2 miejsca nagroda rzeczowa – przenośny dysk twardy, za zajęcie 3 miejsca jest nagroda rzeczowa – powerbank. W przypadku zaistnienia przewidzianego przepisami prawa obowiązku uiszczenia podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu nagród związanych z konkursem, zwycięzca konkursu jest zobowiązany wpłacić organizatorowi konkursu kwotę należnego zryczałtowanego podatku przed wydaniem nagrody.
7. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się w dniu imprezy, o godzinie podanej przez Organizatora. Laureaci mogą odebrać nagrody na Stoisku Edukacyjnym w dniu imprezy, w godzinach działania Stoiska lub osobiście w siedzibie Organizatora, w ciągu 30 dni od dnia imprezy. Odbiór nagrody możliwy jest po pokazaniu dowodu tożsamości Uczestnika lub, w przypadku osoby niepełnoletniej, dowodu tożsamości opiekuna prawnego oraz po podpisaniu protokołu odbioru nagrody przez Uczestnika lub opiekuna prawnego osoby niepełnoletniej.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Reklamacje składać można do Organizatora w ciągu 7 dni od daty konkursu. Reklamacje rozpatruje Organizator. Organizator nie odpowiada za wydarzenia losowe uniemożliwiające przeprowadzenie konkursu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie osób zwycięskich.
9. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Fundacja Ziemia i Ludzie, z siedzibą na ul. Napoleona Bonaparte 47B, 04-965 Warszawa. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane na zasadach określonych w ustawie z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz zbierane i przetwarzane wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Zwycięzców, ogłoszenia wyników i wydania nagród.

Fundacja Ziemia i Ludzie
Rekomendujemy

Baza Wiedzy