Konkurs dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych

img

Od 4 września do połowy listopada 2023 roku trwać będzie konkurs „Mapa bogactwa bioróżnorodności wsi” dla uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Konkurs „Mapa bogactwa bioróżnorodności wsi” skierowany jest do uczniów i nauczycieli szkół szkół podstawowych i ponadpodstawowych z całej Polski.

 

WYNIKI KONKURSU!!!!


W ramach konkursu zespoły uczniów, wraz z nauczycielem - opiekunem zespołu, będą rozpoznawać, inwentaryzować i prezentować różnorodność biologiczną swojej okolicy oraz wskazywać istniejące dla niej zagrożenia. Konkurs zachęci uczestników do zapoznania się z często nieznanymi bliżej, lokalnymi formami ochrony przyrody krajobrazu wiejskiego, zwrócenia uwagi na korzystny i niekorzystny wpływ działalności człowieka na środowisko, zachęci do podejrzenia życia organizmów żywych w ich naturalnym środowisku oraz obserwacji zjawisk zachodzących w przyrodzie.  

Planowana data przebiegu konkursu: 4.09.2023r. - 15.11.2023r.

 

Cele konkursu:

  • Poznanie i prezentacja bogactwa różnorodności biologicznej swojej lokalnej okolicy, zwłaszcza obszarów wiejskich i bliżej nieznanych obszarów chronionych krajobrazu rolniczego.
  • Kształtowanie postaw proekologicznych uczniów.       
  • Budowanie poczucia sprawczości w zarządzaniu zasobami przyrodniczymi swojego otoczenia.

Konkurs wykorzysta nowoczesne, coraz bardziej popularne i niezwykle skuteczne narzędzie cyfrowego mapowania. Mapowanie cyfrowe umożliwia nanoszenie na mapę wybranej kategorii informacji wraz z opisem zdjęciowym i tekstowym. Jest coraz częściej wykorzystywane do tworzenia map bogactwa przyrody. Mapowanie wykorzystywane jest także w technikach partycypacji obywatelskiej dla identyfikacji problemów i zagrożeń.

Mamy nadzieję, że konkurs zachęci Nauczycieli do stworzenie atrakcyjnego, autorskiego projektu edukacyjnego w tematyce ochrony różnorodności biologicznej, w szczególności lub w kontekście obszarów wiejskich.

Rezultatem konkursu będzie baza wiedzy na temat bogactwa przyrodniczego lokalnej okolicy zlokalizowana na „Mapie bogactwa bioróżnorodności wsi”, na portalu www.bogactwowsi.pl. Mapa i umieszczone na niej wyniki obserwacji terenowych, zdjęcia i opisy, stanowić będą unikalny przewodnik, dzięki któremu każdy mieszkaniec i turysta będzie mógł poznawać walory przyrodnicze swojego województwa. Zaangażowanie uczniów w proces, w wyniku którego powstanie mapa bogactwa bioróżnorodności, będąca jednym ze źródeł dla stworzenia przewodników dostępnych szerokiemu odbiorcy, da uczestnikom poczucie sprawczości i możliwość osobistego zaangażowania w promocje i ochronę lokalnych zasobów przyrodniczych.

Konkurs jest jednym z wielu działań szerokiego projektu edukacji ekologicznej „Bioróżnorodność – bogactwo wsi”. Nauczyciele i uczniowie biorący udział w konkursie równolegle będą skorzystać z materiałów e-learningowych skierowanych do rolników, korzystać z publikacji popularnonaukowych i specjalistycznych oraz uczestniczyć w licznych eventach skierowanych do mieszkańców obszarów wiejskich.  

 

Konkursowe zadanie dla uczestników

Zespoły uczniów dokonują obserwacji bioróżnorodności w swojej okolicy. Uczniowie poszukują, fotografują, opisują i oznaczają na mapie okazy przyrody ożywionej i nieożywionej. Obserwacje prowadzone są w zespołach od 2 do 5 osób.

Zadaniem zespołów będzie:
  • Wykonywanie zdjęć przyrodniczych, opisów wraz z lokalizacjami na mapie bioróżnorodności (gatunki roślin, zwierząt, grzybów, ciekawe zjawiska przyrodnicze, obiekty przyrody nieożywionej, zarejestrowane zmiany fenologiczne, itp.),
  • Zamieszczanie krótkich relacji wraz zdjęciami z obserwacji terenowych,
  • Komentowanie materiałów zamieszczanych na portalu przez innych uczestników.

UWAGA: Każda szkoła może wziąć udział!
Obserwacje mogą być prowadzone także na terenach administracyjnie należących do miast ale mających cechy krajobrazu wiejskiego/rolniczego lub obszaru chronionego. Przez cechy rozumiemy między innymi zarówno ekosystemy, które można spotkać na obszarach wiejskich (np. mokradła, pola, lasy, łąki etc.) jak i gatunki lub formy ochrony przyrody. Można je też pokazywać w kontekście lub w opozycji do problematyki przyrody w mieście.

Wszystkie materiały będą zamieszczane na „Mapie bogactwa bioróżnorodności wsi” umieszczonej na portalu projektu przez uczestników posiadających indywidualne konto w ramach każdego zespołu mapującego.
 
O zwycięstwie w konkursie decydować będzie aktywność zespołów:
  • głównie: liczba i jakość opublikowanych materiałów na mapie bioróżnorodności portalu www.bogactwowsi.pl,
  • pomocniczo: liczba komentarzy.
Opiekunowie zespołów otrzymają szczegółowe instrukcje zakładania kont, administrowania nimi i poprawnego wprowadzania danych na "Mapę bogactwa bioróżnorodności wsi”.  
 

Czekają atrakcyjne nagrody dla uczniów, nauczycieli i szkół!

 

Zespoły mogą się formować i dołączać do konkursu przez cały czas jego trwania. 

Pytania prosimy zadawać: konkurs@bogactwowsi.pl

 

Chcesz się przygotować? Pobierz Przewodnik po Konkursie dla nauczycieli!

Znajdziesz w niej zakres merytoryczny konkursu i przykładowe wskazówki dla opiekunów zespołów.

 

POBIERZ!

 

Rekomendujemy

Baza Wiedzy