Konkurs dla uczniów szkół rolniczych

img

Od 1 września do końca roku szkolnego trwa konkurs „Mapa bogactwa bioróżnorodności wsi” dla uczniów i nauczycieli szkół rolniczych z województw łódzkiego i świętokrzyskiego.

Konkurs „Mapa bogactwa bioróżnorodności wsi” skierowany jest do uczniów i nauczycieli szkół rolniczych – kształcących w zawodach, dla których ministrem właściwym jest minister do spraw: rolnictwa, rozwoju wsi, rynków rolnych i rybołówstwa.

W ramach konkursu zespoły uczniów, wraz z nayczycielem - opiekunem zespołu, będą rozpoznawać, inwentaryzować i prezentować różnorodność biologiczną swojej okolicy oraz wskazywać istniejące dla niej zagrożenia. Konkurs zachęci uczestników do zapoznania się z często nieznanymi bliżej, lokalnymi formami ochrony przyrody krajobrazu wiejskiego, zwrócenia uwagi na korzystny i niekorzystny wpływ działalności człowieka na środowisko, zachęci do podejrzenia życia organizmów żywych w ich naturalnym środowisku oraz obserwacji zjawisk zachodzących w przyrodzie.  

Konkurs trwa od 1.09.2016 r. do 01.06.2017 r.
 , dołączyć można w każdej chwili! 

Czekają atrakcyjne nagrody dla uczniów, nauczycieli i szkół!
 

Cele konkursu

  • Poznanie i prezentacja bogactwa różnorodności biologicznej swojego województwa, zwłaszcza bliżej nieznanych obszarów chronionych krajobrazu rolniczego.
  • Kształtowanie postaw proekologicznych mieszkańców obszarów wiejskich, w szczególności uczniów szkół rolniczych. ·       
  • Połączenie wiedzy teoretycznej z praktycznym podejściem przyszłych rolników do gospodarowania zasobami rolniczymi.

 

Konkurs wykorzysta nowoczesne, coraz bardziej popularne i niezwykle skuteczne narzędzie cyfrowego mapowania. Mapowanie cyfrowe umożliwia nanoszenie na mapę wybranej kategorii informacji wraz z opisem zdjęciowym i tekstowym. Jest coraz częściej wykorzystywane do tworzenia map bogactwa przyrody. Mapowanie wykorzystywane jest także w technikach partycypacji obywatelskiej dla identyfikacji problemów i zagrożeń.

Rezultatem konkursu będzie baza wiedzy na temat bogactwa przyrodniczego lokalnej okolicy zlokalizowana na „Mapie bogactwa bioróżnorodności wsi”, na portalu www.bogactwowsi.pl. Mapa i umieszczone na niej wyniki obserwacji terenowych, zdjęcia i opisy, stanowić będą unikalny przewodnik, dzięki któremu każdy mieszkaniec i turysta będzie mógł poznawać walory przyrodnicze swojego województwa. Zaangażowanie uczniów w proces, w wyniku którego powstanie mapa bogactwa bioróżnorodności, będąca jednym ze źródeł dla stworzenia przewodników dostępnych szerokiemu odbiorcy, da uczestnikom poczucie sprawczości i możliwość osobistego zaangażowania w promocje i ochronę lokalnych zasobów przyrodniczych.

Konkurs jest jednym z wielu działań szerokiego projektu edukacji ekologicznej „Bioróżnorodność – bogactwo wsi”. Nauczyciele i uczniowie biorący udział w konkursie równolegle będą mogli uczestniczyć w szkoleniach tradycyjnych i e-learningowych skierowanych do rolników, korzystać z publikacji popularnonaukowych i specjalistycznych oraz uczestniczyć w licznych eventach skierowanych do mieszkańców obszarów wiejskich.  

 

Konkursowe zadanie dla uczestników

Zespoły uczniów dokonują obserwacji bioróżnorodności w swojej okolicy. Uczniowie poszukują, fotografują, opisują i oznaczają na mapie okazy przyrody ożywionej i nieożywionej. Obserwacje prowadzone są w zespołach od 3 do 5 osób.

Zadaniem zespołów będzie:
  • Wykonywanie zdjęć przyrodniczych, opisów wraz z lokalizacjami na mapie bioróżnorodności (gatunki roślin, zwierząt, grzybów, ciekawe zjawiska przyrodnicze, obiekty przyrody nieożywionej, zarejestrowane zmiany fenologiczne, itp.),
  • Zamieszczanie krótkich relacji wraz zdjęciami z obserwacji terenowych,
  • Komentowanie materiałów zamieszczanych na portalu przez innych uczestników.

 

Wszystkie materiały będą zamieszczane na „Mapie bogactwa bioróżnorodności wsi” umieszczonej na portalu projektu www.bogactwowsi.pl przez uczestników posiadających indywidualne konto w ramach każdego zespołu mapującego. O zwycięstwie w konkursie decydować będą między innymi liczba opublikowanych materiałów na mapie bioróżnorodności portalu www.bogactwowsi.pl, aktywność zespołów, liczba komentarzy, aktywność w zadaniach tematycznych organizowanych w ramach konkursu, itp. Opiekunowie zespołów otrzymają szczegółowe instrukcje zakładania kont, administrowania nimi i poprawnego wprowadzania danych na "Mapę bogactwa bioróżnorodności wsi”.  

 

Zespoły mogą się formować i dołączać do konkursu przez cały czas jego trwania. 

Pytania prosimy zadawać: konkurs@bogactwowsi.pl

 

UWAGA: WYNIKI KONKURSU 

http://bogactwowsi.pl/a/oglaszamy-wyniki-konkursu-mapa-bogactwa-bioroznorodnosci-wsi-dla-uczniow-i-nauczycieli-szkol-rolniczych-z-wojewodztw-lodzkiego-i-swietokrzyskiego

 

Pobierz:

Rekomendujemy

Baza Wiedzy