Opis projektu

img

Opis projektu

Projekt „Bioróżnorodność – bogactwo wsi”  to wielokanałowy program aktywnej edukacji ekologicznej z elementami kampanii promocyjnej skierowany do wszystkich mieszkańców obszarów wiejskich – w szczególności rolników, uczniów szkół rolniczych oraz urzędników jednostek samorządu terytorialnego

Pierwsza edycja projektu w latach  2016-2018 realizowana była w makroregionie, na który składają się województwo lubelskie, łódzkie, świętokrzyskie i mazowieckie. Kolejna, II edycja projektu, rozpoczęta w styczniu 2021 roku realizowana jest na terenie województwa pomorskiego.

Obecnie realizowana jest III edycja projektu, w zasięgu ogólnopolskim, realizowana z dofinansowaniem z Funduszy Norweskich.

Celem projektu jest uświadomienie odbiorcom bezcennych korzyści, jakie czerpiemy z otaczającej przyrody i wzrost poczucia osobistej odpowiedzialności za jej ochronę. Określenie  w tytule projektu różnorodności biologicznej bogactwem wsi podsumowuje jego główny przekaz i wspólne dla wszystkich działań hasło rozpoznawalne podczas całego czasu trwania programu. Dzięki niemu zwracamy uwagę odbiorców projektu, że bogactwo przyrodnicze i krajobrazowe, które charakteryzuje polską wieś na tle Europy, powinno być przedmiotem dumy, ale także zaangażowania w jego ochronę, jako naszego wspólnego dziedzictwa. Jednocześnie określenie bogactwo odnosi się do wymiernych wartości, które zapewniają usługi ekosystemowe, zarówno zaopatrzeniowe czy regulacyjne jak i społeczne i kulturowe. Zrozumienie przez odbiorców funkcji ekosystemów w szerszym zakresie, niż jako proste wspomaganie produkcji płodów rolnych, podniesie świadomość wartości różnorodności biologicznej i będzie stanowić podstawę do przyswojenia bardziej szczegółowej wiedzy o narzędziach i praktykach dla jej chronienia.

Wszystkie zaplanowane zagadnienia merytoryczne przedstawione będą na dwóch płaszczyznach:

  • Specjalistycznej – skierowanej do osób profesjonalnie związanych z rolnictwem (rolników, doradców rolniczych, uczniów szkół rolniczych, nauczycieli),
  • Popularnonaukowej – skierowanej do wszystkich mieszkańców wsi, od najmłodszych do najstarszych.


Zaplanowane działania dla projektu:  

  • Szkolenia tradycyjne i e-learningowe dla rolników, doradców rolniczych, uczniów szkół rolniczych, nauczycieli
  • Cykl publikacji popularnonaukowych i specjalistycznych
  • Stoiska edukacyjne na imprezach skierowanych do mieszkańców obszarów wiejskich
  • Portal www.bogactwowsi.pl wraz z bogatą bazą wiedzy, stanowiący platformę dla "Mapy bogactwa bioróżnorodności wsi" 

Fundusze EOG reprezentują wkład Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w tworzenie Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.

Istnieją dwa cele ogólne: ograniczenie nierówności ekonomicznych i społecznych w Europie i wzmocnienie relacji dwustronnych pomiędzy państwami-darczyńcami a 15 krajami UE z Europy Środkowej i Południowej i obszaru Morza Bałtyckiego.

Trzy Państwa-Darczyńcy ściśle współpracują z UE w ramach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). Darczyńcy przekazali 3,3 miliarda euro w ramach kolejnych programów funduszy w latach 1994–2014. Fundusze EOG na lata 2014–2021 wynoszą 1,55 miliarda euro. Priorytety na ten okres to: 1. innowacje, badania naukowe, edukacja i konkurencyjność; 2. integracja społeczna, zatrudnienie młodzieży i ograniczenie ubóstwa; 3. środowisko, energia, zmiany klimatu i gospodarka niskoemisyjna; 4. kultura, społeczeństwo obywatelskie, dobre zarządzanie i podstawowe prawa; 5. sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne.

Fundusze EOG są wspólnie finansowane przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię, których wkład oparty jest na ich PKB. Kwalifikowalność do funduszy wynika ze spełnienia kryteriów określonych w ramach Funduszu Spojności UE przeznaczonego dla państw członkowskich, w których dochód krajowy brutto na mieszkańca jest niższy niż 90% średniej unijnej.

 

Rekomendujemy

Baza Wiedzy