Projekt “Bioróżnorodność Opolszczyzny - skarbem dziedzictwa przyrodniczego”

img

Projekt pn. “Bioróżnorodność Opolszczyzny - skarbem dziedzictwa przyrodniczego” jest projektem wielokierunkowym i obejmować będzie trzy podstawowe grupy działań stanowiącym w efekcie końcowym spójną koncepcję zagospodarowania przestrzeni wiejskich z uwzględnieniem walorów przyrodniczych.

O projekcie

Projekt realizowany jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego (UMWO) i Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu (WZMiUW) z dwoma partnerami: Gminą Prószków oraz Opolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Łosiowie (OODR). Zamierzone do zrealizowania zadania będą polegały na wykonaniu inwestycji na Stawie Nowokuźnickim oraz prowadzeniu działalności edukacyjnej z zakresu ochrony bioróżnorodności przyrodniczej regionu.

Zaplanowano organizację m.in.:

- szkoleń i warsztatów o tematyce proekologicznej, dzięki którym lokalni liderzy uzyskają informację o występujących na terenie województwa rodzimych gatunkach drzew i krzewów,

- konkursów o tematyce związanej z rozpoznaniem gatunków cennych przyrodniczo i ochroną bioróżnorodności Opolszczyzny

- zagranicznych warsztatów edukacyjnych, podczas których przedstawiciele Opolszczyzny zdobywać będą wiedzę o dobrych praktykach w zakresie ochrony przyrody występujących poza granicami kraju.

W ramach części edukacyjnej zaplanowano także ochronę i zachowanie rodzimych gatunków poprzez wykonanie przez realizatora projektu (UMWO) pokazowych nasadzeń na terenie zielonym wokół budynków Urzędu przy ul. Hallera 9 w Opolu i modelowego sadu na terenie siedziby Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie. W ramach części inwestycyjnej planowane jest wykonanie przez realizatora projektu (WZMiUW) kompleksowego remontu ścieżki edukacyjnej prowadzącej wzdłuż wschodniej części Stawu Nowokuźnickiego - rezerwatu przyrody o powierzchni 28,91 ha, który położony jest na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Bory Niemodlińskie". Na terenie tego rezerwatu znajduje się stanowisko kotewki orzecha wodnego. Utworzone zostaną stanowiska do obserwacji zagrożonego gatunku kotewki orzecha wodnego oraz występujących tam gatunków ptactwa wodno-błotnego.

Więcej o projekcie: http://www.odnowawsi.eu/serwis/index.php?id=612

Tysiące drzew w projekcie

W ramach projektu. „Bioróżnorodność Opolszczyzny - skarbem dziedzictwa przyrodniczego” ponad dwa tysiące sadzonek drzew tradycyjnych gatunków - m.in. jarzębin, śliw, czereśni - trafi do opolskich gmin. Akcja jest upamiętnieniem 20-lecia programu Odnowa Wsi.

Sadzonki drzew zakupione przez samorząd województwa to gatunki tradycyjnie sadzone na Śląsku. Jarzębiny, śliwy, morwy, głogi, czereśnie, bzy lilaki ozdobią drogi i przestrzeń publiczną. Powstaną także modelowe sady ze starymi odmianami drzew owocowych. Ponad sto drzew będzie bezpośrednim upamiętnieniem 20-lecia wprowadzenia na terenie województwa programu Odnowa Wsi.

- Opolskie gminy i powiaty otrzymają sadzonki drzew i krzewów do zakładania modelowych sadów oraz zadrzewień przydrożnych. W rezultacie w regionie powstanie ich ponad 12 km. Do projektu zgłosiły się 24 miejscowości z 23 gmin - wyjaśnia Violetta Ruszczewska z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w Opolu.

Kolejne przedsięwzięcie dotyczy sadów owocowych z tradycyjnymi drzewami, jakie często kojarzą się z dzieciństwem współczesnych mieszkańców regionu. W tym roku do projektu zakładania sadów zgłosiło się 18 miejscowości z 16 gmin, w których posadzonych zostanie 270 drzewek owocowych.

Będą to m.in. jabłonie grafsztynek prawdziwy, książę Albert Pruski i oliwka żółta, czereśnie Buttnera czerwona, Schneidera późna i vega, grusza konferencyjna, klapsa i bonkreta Williamsa; śliwa węgierka zwykła, renkloda ulena, królowa Wiktoria, wiśnia łutówka i gubeńska oraz pigwa gruszkowa.

Dodatkowo 128 opolskich sołectw wyraziło chęć upamiętnienia jubileuszu 20-lecia programu Odnowy Wsi i z tej okazji zasadzą ponad trzymetrowe, już kilkuletnie drzewa. Będą to dęby, lipy, klony i buki.

Łącznie w 2017 r. w ramach projektu “Bioróżnorodność Opolszczyzny - skarbem dziedzictwa przyrodniczego” nasadzonych zostanie blisko 2.500 drzew i krzewów, co według założeń projektu, przyczyni się do ochrony opolskiej bioróżnorodności, przywracania tradycyjnego sadownictwa oraz ochrony przed zanieczyszczeniem środowiska, hałasem, wiatrem i śniegiem we wsiach, miastach i na szlakach komunikacyjnych pomiędzy nimi.

Źródło:

- http://www.odnowawsi.eu

www.agropolska.pl, autor tekstu: Marek Szczepanik.

Rekomendujemy

Baza Wiedzy